ДОГОВІР № _____

 

 

м. Хмельницький                                                                                             «___» __________ 2015 року

     

Замовник: __________________________________________________________________________

паспорт _____ серія  ___________________________, виданий _________________________________________________ з одного боку та, Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРЕСЛІНГ», в особі директора

 Шершуна А.А., що діє на підставі Статуту Товариства, з іншого боку, уклали цей договір (надалі: Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.             Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов’язок за плату в порядку та на умовах, визначених цим Договором, самостійно чи з залученням третіх осіб, надати Замовнику такі послуги:

а) надання інформаційно-консультаційних послуг із митного законодавства;

б) організацію та проведення навчальних занять за Програмою курсу;

в) організацію практикумів із залученням викладачів практиків (науково-педагогічних працівників, працівників митних органів, митних брокерів);

г)   навчання та використання програмного забезпечення з декларування вантажів;

д) надати можливість використовувати різноманітні джерела для отримання знань з питань митного законодавства;

є) надати на безоплатній основі кожному учаснику практикуму навчально-методичний посібник «Митні правила в Україні. Курс підготовки митного брокера», випущений на CD носії  із модулем тестування для підготовки до здачі іспитів на митниці та підручник «Митні правила в Україні».

1.2. Замовник зобов’язується прийняти перелічені в попередньому пункті послуги та оплатити їх в порядку та розмірі, визначених в цьому Договорі.

1.3. Взаємовідносини між сторонам регулюються Цивільним кодексом України та на них не поширюються вимоги ЗУ «Про Освіту» та постанови КМУ від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

1.4. Місце проведення курсів підготовки митних брокерів: 29000 м. Хмельницький, вул Інститутська, 11 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Регіональний центр перепідготовки та працевлаштування).

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Організація та проведення курсів включає в себе комплекс заходів, які полягають у вчиненні таких дій:

- підготовка приміщення для проведення практикумів;

- запрошення необхідних спеціалістів або надання власних;

- забезпечення Замовника необхідними навчально-методичними та довідковими матеріалами;

- надати Замовнику можливість підготуватись для здачі іспиту на митниці;

- інші дії, необхідні для забезпечення виконання послуг, передбаченим предметом  цього договору.

2.2. Учасники практикуму забезпечуються програмою практикуму та навчально-методичним посібником «Митні правила в Україні. Курс підготовки митного брокера», випущеним на CD носії та підручником «Митні правила в Україні».

2.3. Учасникам курсів надається можливість придбати програмне забезпечення для декларування вантажів за спеціальною ціною, узгодженою з Власником прогамного забезпечення.

2.4. Оплата вартості проживання Замовника, який не забезпечений помешканням у м. Хмельницькому здійснюється Замовником самостійно.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Вартість послуг за договором складає 3200 гривень (три тисячі двісті гривень).

3.2. Оплата здійснюється Замовником протягом 3 банківських днів на підставі рахунку, виставленого Виконавцем в готівковій або безготівковій формі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має усі права, які належать йому відповідно до цього Договору та діючого законодавства України. Замовник має право вимагати від Виконавця належного виконання останнім своїх обов’язків покладених на нього цим Договором та діючим законодавством України. Отримати документ, що підтверджує участь у  курсах навчання.

4.2. Виконавець має усі права, які належать йому відповідно до цього Договору та чинного законодавства України. Виконавець має право вимагати від Замовника належного виконання останнім своїх обов’язків, покладених на нього цим Договором та діючим законодавством України.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. Сторони повинні повідомити одна одну про настання форс-мажорних обставин впродовж 5-ти календарних днів з моменту їх настання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідним компетентним органом.

5.2. Замовник не звільняється від виконання ним свого грошового зобов’язання за фактично отримані послуги згідно цього договору.

5.3. Якщо сторона не повідомила або несвоєчасно повідомила про настання форс-мажорних обставин, вона позбавляється права посилатися на викладені вище обставини як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання своїх обов`язків за Договором.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть передбачену цим Договором та діючим законодавством України відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків та порушення прав іншої сторони або третіх осіб підчас проведення Курсу.

6.2. Виконавець несе відповідальність за організацію проведення курсу та надає примірник навчального посібника «Митні правила в Україні. Курс підготовки митного брокера» та підручник «Митні правила в Україні».

6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за неналежне виконання обов’язків Замовником у т.ч.  неналежну участь у курсі навчання та прогули (невідвідування) навчальних занять.

6.3. Замовник несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку Хмельницького Національного університету, за відвідування навчальних занять та своєчасність і повноту сплату вартості послуг Виконавця.

 

7. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ

7.1. Сторони повинні вживати всіх можливих заходів, щоб вирішувати суперечки та розбіжності, які виникають при виконанні умов цього Договору, у зв’язку з ним чи в результаті його виконання, шляхом переговорів та взаємних консультацій.

7.2. В разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом двосторонніх переговорів, кожна із сторін може звернутися до судової інстанції у порядку, визначеному діючим законодавством України.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодились, що інформація, яка пов’язана з виконанням Сторонами своїх обов’язків та реалізацію своїх прав за цим Договором чи у зв’язку з ним, визнається конфіденційною та не підлягає розголошенню, за винятком випадків, які прямо передбачені чинним законодавством України.

8.2. Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію, зобов’язується належним чином зберігати її для запобігання її розголошення або використання цієї інформації будь-якою особою, підприємством, організацією та установою.

8.3. Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію, може доводити цю інформацію до відома працівників, партнерів, повноважних представників у випадках, коли це необхідно для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

8.4. За протиправне розголошення інформації, яка є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією, Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та цього Договору.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до ___________________201__ р., а в частині виконання сторонами своїх обов’язків – до їх повного виконання.

9.2. Підставами для припинення дії цього Договору є: закінчення строку дії цього Договору; відповідна угода сторін; розірвання цього договору з підстав, визначених цим договором чи діючим законодавством України; відмова однієї з Сторін від цього Договору у випадках, встановлених цим Договором; відповідне рішення суду, що набрало законної сили; інші випадки, якщо вони прямо визначені діючим законодавством України чи цим Договором.

Цей Договір не припиняє своєї дії до моменту повного розрахунку між Сторонами.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною письмовою згодою обох Сторін. Всі додатки та додаткові угоди до цього Договору мають юридичну силу лише за умови підписання їх обома Сторонами.

10.3. Одностороння відмова від цього Договору не допускається, крім зазначених Договором або законодавством випадків.

10.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи, що так чи інакше стосуються його питань та умов, втрачають юридичну силу.

10.5. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗІТИ СТОРІН

 

 

ЗАМОВНИК:

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ТОВ «ВРЕСЛІНГ»

Код ЄДРПОУ 22782285

Адреса:

29000, Україна м. Хмельницький,

вул. Зарічанська 22/4, кв.23

п/р 26008052405988 ХФ  «Приватбанку»

МФО 315405  т. 0682022750

____________________________________